Bestemmingsplannen wijzigen

Heeft u een concreet plan of idee dat niet past in het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u een zogenaamd  ‘vooroverleg’ indienen via het Omgevingsloket. Aan het indienen van een vooroverleg zijn geen kosten verbonden.

Van bestemmingsplan naar haar rechtsopvolger: het omgevingsplan

Bij invoering van de Omgevingswet krijgt het bestemmingsplan een rechtsopvolger: het omgevingsplan. Er is onduidelijkheid over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Zolang de onduidelijkheid bestaat zullen wij blijven werken met bestemmingsplannen. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de invoeringsdatum, pakken we aanvragen mogelijk al op onder de nieuwe wetgeving. We kijken hier per aanvraag kritisch naar, om de doorlooptijd zoveel mogelijk te bespoedigen.

Het zogenaamde Ruimtelijk Omgevingsberaad (ROB) bespreekt uw plan. Het ROB is een multidisciplinair samengesteld team. Dat betekent dat het team bestaat uit een groep mensen die allen gespecialiseerd zijn in een ander vakgebied en samenwerken aan een opdracht. Het team voert een quick scan uit en beoordeelt ruimtelijke initiatieven op kansrijkheid en wenselijkheid. Nadat uw plan is besproken, krijgt u te horen of aan het plan al dan niet medewerking kan worden verleend.

In verband met de hoge werkdruk door de vele ingediende initiatieven en de onderbezetting bij het ROB kan de beoordeling een geruime tijd in beslag nemen. We vragen bij voorbaat om uw begrip.