Groenonderhoud

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het openbaar groen.

Dit onderhoud bestaat onder andere uit:

  • snoeien
  • straten vegen
  • onkruidbestrijding
  • het maaien van gazons en bermen en watergangen.

Het onderhoud van groenvoorzieningen, gazons en verharding doen wij volgens een vastgesteld beeldkwaliteitsniveau.

De doorstroming van het water van de watergangen moet goed zijn. Het hoogheemraadschap keurt de waterdoorgangen. Daarom vegen wij de verharding om het stof en blad te verwijderen. Zo kan de afvoer van hemelwater ongehinderd doorlopen en ontstaan er geen gevaarlijke situaties zoals slipgevaar. Ook maaien we de waterkanten anders om meer afwisseling te krijgen in water- en oeverplanten. Dit verbetert de waterkwaliteit.

Het onderhoud van bermen bestaat onder andere uit het maaien van (kruiden-)bermen en sommige in combinatie met (na)begrazing door schapen. Wij houden bij al deze werkzaamheden rekening met de Flora- en faunawetgeving. Bij kruidenbermen letten we met het onderhoud op de bloeitijd en de zaadzetting. Het doel is dat de kruiden elk jaar terugkeren en uitbreiden. Op deze manier willen wij de ecologische kwaliteit en biodiversiteit bevorderen.

Bomen worden gesnoeid om de natuurlijke groei/vorm te bevorderen. Het complete bomenbestand controleren wij tenminste 1 keer in de 3 jaar. Bij deze inspecties kijken we naar de aanwezigheid van stamscheuren, takbreuk, plakoksels (slechte aanhechtingen van takken op de stam), stamschot, rotting, schurende takken en zwamvorming. Ook kijken wij naar eventuele overlast en probleemtakken die de vitaliteit kunnen beïnvloeden. De snoeiwerkzaamheden doen wij in het najaar/begin voorjaar, wanneer de sapstromen van de boom laag zijn en de kans op leegbloeden en infecties het kleinst zijn. Heesters snoeien wij om de 3 à 4 jaar. Verkeershoeken lopen wij jaarlijks na om gevaarlijke situaties te voorkomen.