Kabels en leidingen leggen, vergunning

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond maakt u een melding of u vraagt een vergunning aan. Als het bestemmingsplan het voorschrijft, kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur, de nadere regels Lansingerland en de Nadeelcompensatieregeling zijn het  wettelijk kader en de grondslag  voor het aanleggen, verleggen, in standhouden of opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond.

Calamiteit of storing en klein werk

Voor calamiteiten of storingen en klein werk maakt u een melding via het Meldpunt MOOR. U heeft geen kabel- en leidingvergunning of instemming voor deze werkzaamheden nodig.

Groot werk

Zijn het geen calamiteiten of storingen en klein werk, dan vraagt u bij de gemeente een kabel- en leidingvergunning of instemming aan.

Aanvragen

Uw vergunningsaanvraag doet u via Moor Vergunningen.

  • € 179,50

Wij verhogen dit bedrag:

  • met € 1,15 per strekkende meter sleuf als het gaat om werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen en om gesloten verhardingen of werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond
  • met € 251,25 als er over een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerder van openbare grond en de aanbieder van het netwerk
  • als er een onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van een aanvraag

Zie verder Hoofdstuk 18 van de legesverordening. De tarieven voor telecommunicatie genoemd in 1.18.1 en 1.18.2 gelden ook voor de werkzaamheden voor overige kabels en leidingen, als hier geen omgevingsvergunning voor nodig is.

De werkzaamheden zijn klein werk als ze bestaan uit het maken van huisaansluitingen tot 25 meter en als er geen sprake is van:

  1. werkzaamheden die langer duren dan één dag
  2. wanneer wegen en/of waterwegen worden gekruist
  3. bij boringen of persingen
  4. bij het aanbrengen dan wel vervangen van bovengrondse voorzieningen zoals transformator-, schakel- en verdeelstations (versterkers)
  5. bij het aanbrengen van handholes.

Voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden heeft u geen kabel- en leidingvergunning of instemming nodig. Maar u doet wel een melding via MOOR.

Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan hebt u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Keur van het waterschap. Houdt u dan rekening met een behandelingstermijn van 13 weken. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

U ontvangt binnen 8 weken na  ontvangst een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd als de beslissing niet binnen 8 weken kan worden genomen.

Netwerkbeheerders die werkzaamheden in de openbare ruimte willen verrichten, melden het begin en het einde van hun werkzaamheden via MOOR. Meldt u de werkzaamheden te laat, dan geeft het systeem automatisch een waarschuwing. U kunt de melding daarna gewoon afronden. De gemeente bepaalt of de melding dan wordt goed- of afgekeurd. Moeten er bij de werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen? Dan moet u tenminste 15 dagen voor de start van de werkzaamheden een verkeersplan aan de verkeersadviseur van de gemeente toesturen.

Type werk Aanmelden werkzaamheden Aandachtspunt Gereed melden werkzaamheden
Calamiteit Uiterlijk 24 uur na aanvang werkzaamheden Uiterlijk 15 werkdagen na beëindiging werkzaamheden
Klein werk 3 werkdagen vóór aanvang werkzaamheden Voor klein werk is geen vergunning of instemmingbesluit nodig. Een melding is voldoende. Uiterlijk 15 werkdagen na beëindiging werkzaamheden
Groot werk 3 werkdagen vóór aanvang werkzaamheden Bij groot werk is (ook) altijd een vergunning of instemmingbesluit nodig. Uiterlijk 15 werkdagen na beëindiging werkzaamheden

Let op: Voert u in MOOR straatwerkgegevens in, dan beschouwen wij de melding ook als afgemeld.