Afvalbeleid

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid “Van afval naar grondstof – op weg naar volledig circulair in 2050” vastgesteld. Inwoners gaan per 1 januari 2023 naast een vast deel afvalstoffenheffing ook een variabel deel betalen. Dit variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid restafval die het huishouden in een jaar aanbiedt. Deze vorm van afvalstoffenheffing heet ook wel Diftar.

Wat is Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Bij Diftar betaalt u 2 soorten bedragen. 

  • U betaalt een vast basistarief.
  • U betaalt per keer dat u uw grijze minicontainer aan de straat zet, of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer.

Let op: voor het bedrag maakt het geen verschil of de minicontainer of uw zak met afval halfvol of helemaal vol is. U betaalt een vaste prijs per keer. U betaalt niet per kilo.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2023 uit 2 delen.

  • Een vast basistarief dat voor alle inwoners hetzelfde is.
  • Een variabel deel dat afhankelijk is van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

In aanloop naar de invoering van Diftar starten we vanaf dit jaar met de informatievoorziening en het gereedmaken van alle (inzamel)middelen.

Wij voeren Diftar in om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld voor de hoeveelheid restafval, de zogeheten VANG doelstelling. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Diftar stimuleert om het afval beter te scheiden. Door het invoeren van Diftar betaalt een huishouden met minder restafval minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

  • Op sommige plekken komen er mogelijk ondergrondse containers voor specifieke afvalstromen, zoals glas en papier bij.
  • Voor inwoners die nu gebruik maken van een inpandige restafvalcontainer wordt gezocht naar een oplossing waarbij ook zij gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het restafval.
  • Voor inwoners die nu gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers blijft de inzameling hetzelfde.
  • Voor inwoners die nu gebruik maken van minicontainers voor restafval blijft de inzameling ook hetzelfde.
  • De milieuparken met ondergrondse containers voor de diverse afvalstromen blijven ook.

Alle grijze minicontainers zijn voorzien van een chip. Deze chip is gekoppeld aan uw huisadres. Als uw minicontainer door de inzamelwagen wordt geleegd, wordt dit door speciale apparatuur geregistreerd. Als er minicontainers op straat staan die geen chip hebben, dan worden ze niet geleegd.

Bij gebruik van de ondergrondse container registreert u uw afvalpas (deze is geregistreerd op uw huisadres) dat u afval aanbiedt.

Nee, uw restafval wordt niet gewogen. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u uw grijze minicontainer voor restafval aanbiedt om te legen óf per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent met uw afvalpas.

Als u uw afval goed scheidt (geen plastic verpakkingen, drankenkartons en etensresten), is er weinig in het restafval dat stank veroorzaakt. Een uitzondering hierop zijn luiers.

Voor 2023 komt er een nieuw afvalbrengstation. Het afvalbrengstation zal uiterlijk op 1 januari 2023 voorzien zijn van een toegangscontrole. Hiervoor heeft u een afvalpas nodig. Alle inwoners die nu nog geen afvalpas hebben ontvangen deze voor die tijd.

De definitieve tarieven worden in december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De Afvalstoffenheffing is van vele factoren afhankelijk, denk aan de hoeveelheden afval maar ook bijvoorbeeld landelijk opgelegde belastingen. In de afgelopen jaren is de landelijke verbrandingsbelasting voor restafval gestegen van €13,21 per 1.000 kilo naar €33,15 per 1.000 kilo. Het kan zijn dat deze voor 2023 verder wordt verhoogd.

Ja, dit blijft net als nu onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Hierover volgt later meer informatie.

Ervaringen in andere gemeenten en externe onderzoeken wijzen uit dat u hier niet bang voor hoeft te zijn. De hoeveelheid zwerfafval neemt niet of nauwelijks structureel toe. Net na de start kan de hoeveelheid zwerfafval toenemen, omdat het dan nog nieuw is. Bij de invoering van Diftar zet de gemeente extra personeel in op controle en toezicht van afvaldumping en zwerfvuil. Ook zonder Diftar is sprake van ongewenst afvalgedrag, zoals afvaldumping en zwerfafval.

Als u gebruik maakt van incontinentiemateriaal kunt u gratis een tweede minicontainer voor restafval aanvragen op vertoon van een medische verklaring. Als het nieuwe afvalbeleid in gaat is blijft er sprake van een speciale regeling voor mensen met medisch afval zoals incontinentiemateriaal.

Luiers mogen op dit moment bij het restafval. We kunnen luiers nog niet goed gescheiden verwerken. Als dit in de toekomst wel kan, dan kan er een uitzondering komen voor (baby)luiers. Als alternatief kunt u gebruik maken van wasbare luiers om zo uw luierafval flink te verminderen.

 

Voor die tijd hoeft u niets te doen maar u kunt al wel iets doen, namelijk uw afval (nog) beter gaan scheiden dan u nu doet. Door alvast te wennen aan het verder verminderen van uw restafval heeft u er per 2023 gelijk profijt van.

Nee, dit is een besluit van de gemeenteraad. U kunt geen bezwaar maken.