Goed nieuws voor de glastuinbouw in Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 december 2021, 09:59 uur

Goed nieuws voor de glastuinbouw in Lansingerland. Begin december tekende wethouder Jan-Willem van den Beukel namens de gemeente een convenant waarmee de toevoer van restwarmte uit de Rotterdamse haven een grote stap dichterbij komt. De samenwerkingsverbanden Westland en Oostland inclusief Zoetermeer maken zich hard voor aansluiting van een eigen warmtenet op de zogenaamde WarmtelinQ. Dit is een toekomstige leiding dat CO₂-vrije warmte van de industrie uit de Rotterdamse naar Den Haag moet brengen, voor onder meer stadsverwarming. Gasunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Zuid-Holland willen meewerken aan het plan van Oost- en Westland.

Uit onderzoek blijkt dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De glastuinbouwondernemers zijn al koplopers met aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om daarmee de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken. Daarvoor is aanvullend CO₂-vrije warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven nodig. Ook voor de woningen en andere bedrijven in Westland en Oostland wordt het daarmee op termijn mogelijk om te verduurzamen. Daarmee krijgen de inwoners uit de glastuinbouwgemeenten een extra keuzemogelijkheid voor CO₂-vrije warmte.

Deze aansluiting in de vorm van een T-stuk was aanvankelijk niet in het ontwerp van WarmtelinQ opgenomen. Wethouder Van den Beukel: “Een enorme gemiste kans. We zouden voor een aantal jaren de kans verkijken op levering van havenwarmte naar Oostland. Zowel de gemeente Westland als de partijen in Oostland zijn daarop ingesprongen en hebben Gasunie en het Rijk geattendeerd op deze kans”. In Oostland faciliteren de gemeenten en de glastuinbouwsector de komst van een regionaal warmtenet. De verdeling van aardwarmte én restwarmte via dit warmtenet gebeurt fasegewijs over alle glastuinbouwgebieden en de geschikte woonwijken. Lokale aardwarmte kan in Oostland naar verwachting voorzien in ongeveer éénderde van de totale warmtebehoefte. De rest zal dus van buiten moeten komen.

Van den Beukel wijst op de wereldwijde reputatie van de glastuinbouw in Lansingerland en het perspectief dat levering van restwarmte bijdraagt aan een duurzaam vestigingsklimaat voor die sector. De gemeenten en de glastuinbouwsector werken samen binnen de Warmte Samenwerking Oostland (WSO). Voor dit regionale warmtenet is daarom een koppeling voorzien op WarmtelinQ. Dat WarmtelinQ er komt, is een belangrijke eerste stap. Met het convenant zullen de samenwerkende partijen de benutting van restwarmte verder concretiseren.